Общи условия - Wetterbest

Общи условия

Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти и услуги.

Достъпът до този сайт и използването му означава, че приемате условията посочени по-долу. За най-добро използване на сайта се препоръчва внимателно да прочетете всички условия.

Цялото съдържание на този сайт, текстове, графики, снимки, софтуер, лого и други материали на този сайт са защитени от закона за авторското право и са собственост на Wetterbest, свързани лица или партньори. Нито един материал от сайта не може да се възпроизвежда (частично или изцяло) или променя без писменото съгласие на Wetteberst.

Потребителите, които възпроизвеждат или променят материалите на този сайт, ще си понесат последствията в съответствие със законите на Румъния и Международните договори за авторските права. Всеки спор, свързан с този сайт, се намира в юрисдикцията на съдилищата по общото право в Румъния, от седалището на Wetterbest.

Предвид гореизложеното, не се допуска:

  • копиране, размножаване, разпространение, архивиране или запазване по какъвто и да е начин, на материалите и информацията, съществуващи на този сайт, с изключение на тези, включени в секцията „Изтегляне“;
  • изтриване или модифициране по всякакъв начин на публикуваните материали и информация или опит да се извърши някое от тези действия;
  • опит за намеса по какъвто и да е начин в съдържанието на този сайт;
  • опит се да сканира, изследва или тества без разрешение уязвимостта на която и да е система от мрежата DEPACO или достъп до сървъри или услуги в мрежата Wetterbest, които не са обществени;
  • използването на имейл адреси, публикувани чрез сайта, без писменото съгласие на техните собственици, за разпространение в пощенски списъци, за изпращане на търговски съобщения имейли („spamming”), или за всяка друга цел, различна от изпращането на законни имейли.

Нарушаването на някое от тези правила води до гражданска или наказателна отговорност. Wetterbest ще разследва фактите, които включват такива нарушения, и може да си сътрудничи с правните органи при преследването на инкриминирани потребители.

Информация за продуктите

Wetterbest полага всички усилия да представи с максимална точност цветовете, спецификациите и описанието на продуктите. Въпреки това, поради голямото количество данни, в информацията за продукта може да се появи неточност в информацията. Също така, цветовете, които виждате на монитора, могат да се различават от реалните цветове на продуктите.

Contactează-ne
This site is registered on wpml.org as a development site.