Правила за поверителност - Wetterbest

Правила за поверителност

ОПЕРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Операторът на вашите лични данни, събрани чрез този уебсайт, е Търговското дружество WETTERBEST S.A., със седалище в Бъйкой, ул. Инфръцирии №142, регистрирано в Търговския регистър под J29/843/1999, ЕИК: 12347950, като собственик на уебсайта www.wetterbest.ro.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Политиката за обработка на лични данни описва категориите на Вашите лични данни, които обработваме, начините и целите, по които ги събираме, в какви ситуации прехвърляме лични данни, както и правата и възможностите, които имате в това отношение.

КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни, които обработваме:
• Информация за контакт, като например: вашето име, телефонен номер, имейл адрес, домашен адрес, в случай, че ни предоставите тези данни;
• Данните, съдържащи се във вашата вавтобиография
• Данни, произтичащи от вашето сърфиране в нашия уебсайт, събрани чрез „бисквитки“ и подобни технологии.

ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
При спазване на определени законови условия имате следните права във връзка с обработването на вашите лични данни, предвидени в Регламент 679/2016 на ЕС:
• Право на достъп (да поискате копие от вашите лични данни, които съхраняваме);
• Право на коригиране на неверни или непълни лични данни;
• Право на възражение или ограничаване на използването от наша страна на вашите лични данни;
• Право на изтриване на вашите лични данни, в ситуации, когато сте оттеглили съгласието си, обработването вече не е необходимо или то противоречи на
закона;
• Право на преносимост на данните, което ви позволява да получите копие от обработваните данни, които сме получили от вас, или да ги предадете на друго
лице, посочено от вас;
• Право да оттеглите съгласието си за обработка, извършена въз основа на съгласие. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността
на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. В случаите, когато оттеглите съгласието си, WETTERBEST S.A. повече няма да обработва
вашите лични данни и ще предприеме подходящи мерки за изтриване на личните Ви данни. WETTERBEST S.A. въпреки това ще може да обработва вашите лични данни, ако има друго правно основание за посоченото обработване, като Ви съобщи за това.

Ако желаете да упражните посочените по-горе права, моля, свържете се с нас, използвайки следните данни за контакт:

• E-mail: GDPR@wetterbest.ro

За да спазим нашите законови задължения за сигурност и поверителност на данните, когато упражнявате някое от правата си като субект на данни, може да поискаме да докажете самоличността си, като ни предоставите копие от документ за самоличност или друга информация, необходима за проверка че искането идва от съответния субект на данни.

Ние ще разгледаме всички искания или жалби, които получим, и ще Ви предоставим отговор в рамките на срока, предвиден от закона. Ако не сте доволни от
нашия отговор или смятате, че обработката се извършва в нарушение на приложимото законодателство, можете да подадете жалба до надзорния орган за данни в Румъния: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Националния орган за надзор върху обработката на лични данни – със седалище) – Бул. Георге Магеру №28-30, Букурещ, Румъния https://www.dataprotection.ro/ или адрес на anspdcp@dataprotection.ro.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всяка операция по обработване на вашите лични данни ще бъде извършена въз основа на едно от правните основания по-долу:
• Обработването е необходимо за договарянето, сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна;
• Обработката е необходима, за да се отговори на заявка, адресирана през уебсайта;
• Обработката е необходима за да се спази законовото задължение на оператора;
• Обработката се извършва въз основа на вашето съгласие;
• Обработването на данни е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
• Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на WETTERBEST S.A. или на трета страна, освен когато вашите интереси или основни права и свободи имат предимство пред тези интереси;
• В случай на специални категории данни, обработката ще бъде извършена, ако в допълнение към общото правно основание за обработка на данни ще бъде
изпълнено едно от следните специфични условия за обработка: – Получено е съгласието на субекта на данните;
• Ние имаме законово задължение да обработваме тези категории данни;
• Обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на право в съда.
• Обработката е необходима за предоставяне на подходяща информация за нашите продукти и услуги. Тази информация може да бъде изпратена по поща/куриер, имейл, телефон. Ако не искате, винаги можете да поискате да спрете да ги получавате;
• Обработката е необходима за извършване на анализи и пазарни проучвания, за да подобрим нашите продукти и услуги. В този смисъл можем да се свържем както с вас, така и с зависимите от вас лица за попълване на въпросници;
• Обработката е необходима за изпълнение на вашите заявки и за отговор на вашите въпроси или оплаквания;
• Обработката е необходима за проучване на пазара и оценка на маркетингови стратегии и кампании;

Тези данни могат да бъдат прехвърляни и обработвани от Групата Kingspan, от която сме част, или нейни филиали, които спазват политиките на Групата.

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 
Можем да използваме вашите лични данни за следните цели („Разрешени цели“):
1. Отговор на ваше запитване
2. Обработване на вашата кандидатура (ако кандидатствате за свободна позиция)
3. Управление и администриране на договорните отношения с нашите партньори,включително подаване, регистриране и доставка на поръчки.
4. Спазване на нашите законови задължения;
5.  За всяка цел, свързана и/или спомагателна за някоя от гореизброените, или за всяка друга цел, за която вашите лични данни са ни предоставени, при спазване на приложимото законодателство.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
WETTERBEST S.A. е въвел технически и организационни мерки за организиране на процеса и специфични критерии за съхраняване на Вашите лични данни (включително съгласно нашите процедури за архивиране).

Ще спрем да обработваме лични данни, когато те вече не са необходими за Разрешените цели или когато оттеглите съгласието си (ако е приложимо) и вече няма легитимни или правни причини, които оправдават по-нататъшното обработване от WETTERBEST S.A на вашите данни ( включително правното задължение на WETTERBEST S.A. да продължи да съхранява споменатите данни).

Contactează-ne
This site is registered on wpml.org as a development site.